петък, 27 май 2011 г.

Голямата петъчна молитва

"Когато започнеш да се идентифицираш с някого, който е различен от теб, който е дори от култура съвсем друга от твоята, започваш да разбираш нещо. Разбирането е основата на толерантността. Винаги съм критичен към нетолерантността навсякъде по света, но не пиша за това. Наясно съм, че хората могат да четат това, което пиша, но да не се съгласяват с него."   
Орхан Памук

Бях пред джамията вчера. Молещите се и килимчетата бяха повече. Наоколо всичко бе особено притихнало.  Беше горещо. Обективите на камерите и апаратите не спираха да обхождат като с радар събралите се хора.
За пръв път виждах молитва им.  Редици от мъже. Повечето млади. С обърнати нагоре длани. Коленичеха и се молеха. Бяха до мен - чувах думите, които шепнеха.
Имах усещането, че сме тук, за да  ги предпазим. Видях хора, които познавам -  съпричастни. Момчето, което написа, че се извинява и направи групата „ Цвете за свободна България” също бе тук. Беше спокоен. Нямаше ги черноризците.
Само Бог и молещите се. И ние, които имаме служения в други дни и наричаме Бог с други имена, днес също се помолихме – за спокойствие и мир. Знаех, че ни чува.
По оградата на джамията имаше цветя. На голямата петъчна молитва бяхме заедно.Тръгнах си със спокойно сърце.
Някъде в мен все още има гняв.Снимката е от албума на Магдалина Генова

събота, 7 май 2011 г.

Оглушителното мълчание на агнетата в държавата на СРС-тата

Хр. Комарницки, в-к СЕГА
Използването на СРС е увеличено с над 50%.

През 2010 г. са използвани с 6000 СРС-та повече в сравнение с 2009 г. - общо 15 864 СРС; приложени са спрямо 5763 лица – с 2300 повече отколкото през 2009 г.

Цветанов, без разрешение на съда, лично е разпоредил използването на СРС 142 пъти - няма данни колко пъти през 2009 г. той е използвал това свое правомощие, произтичащо от Закона за специалните разузнавателни средства:
чл. 18 (1) В случаите на непосредствена опасност от извършване на тежки умишлени престъпления или заплаха за националната сигурност специалните разузнавателни средства могат да се използват и без разрешение на органа по чл. 15 въз основа на разпореждане на министъра на вътрешните работи или на писмено оправомощения от него заместник-министър на вътрешните работи, съответно на председателя на Държавна агенция "Национална сигурност" или на писмено оправомощения от него заместник-председател.  
(2) Използването се прекратява, ако в срок от 24 часа не бъде дадено разрешение от органа по чл. 15, който се произнася по съхраняването или унищожаването на събраната информация.  
(3) случаите по ал. 1 и 2 с разрешението на органа по чл. 15 се потвърждават извършените действия до момента.
През 2010 г. над 50 000 пъти службите са осъществили достъп до трафични данни(Трафичните данни са разпечатка за телефон или разпечатка за интернет комуникацията, проведена с различни адреси.)

20 хиляди пъти достъпът е реализиран при наличието на съдебен контрол и около 30 000 без съдебен контрол.

Как се осъществява достъп без съдебен контрол до трафични данни?

Законът за електронните съобщение гласи:

Чл. 250в. (Нов - ДВ, бр. 17 от 2010 г., в сила от 10.05.2010 г.) (1) Достъпът до данните по чл. 250а, ал. 1 се осъществява след разрешение от председателя на районния съд или от оправомощен от него съдия по седалището на органа, който е поискал достъп, за което се издава разпореждане за предоставяне на достъп до данните.
(2) Разпореждането по ал. 1 задължително съдържа:
1. данните, които следва да се отразят в справката;
2. периода от време, който да обхваща справката;
3. определеното длъжностно лице, на което да се предоставят данните;
4. име, длъжност и подпис на съдията.
(3) За дадените разрешения или откази в съответните районни съдилища се води специален регистър, който не е публичен.
(4) За нуждите на наказателното производство данните по чл. 250а, ал. 1 се предоставят на съда и на органите на досъдебното производство при условията и по реда на Наказателно-процесуалния кодекс.
(5) Достъпът до данни по чл. 250а, ал. 1, които се отнасят до председател на районен съд, негов възходящ, низходящ, брат или сестра, съпруг или лице, с което се намира във фактическо съпружеско съжителство, се осъществява след разрешение от председателя на съответния окръжен съд

Според главния прокурор ал. 4 позволява на прокурорите да получват достъп без разрешение от съда. Той лично подготвя указания, според които неговите подчинени при образувано разследване за тежко или компютърно престъпление не трябва да искат разрешение от съдия, а трябва да изискват трафични данни директно от мобилните и интернет операторите. Указанията разпореждат на всеки негов подчинен да съобщава на Комисията за регулиране на съобщенията, от която изцяло зависи дейността на тези дружества, за всеки отказ да дадат информация за потребител.

Така без съдебен контрол през 2010 г. са проследени над 30 000 комуникации от общо 50 000. Забележителна пропорция!